Skip to content

เยอรมัน A1 คอร์ส

คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน A1 กลุ่มใหม่เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้นะคะ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-14.00 น. ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 33,500 บาท