กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษระดับ 10 และ 11 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 2 คาบ