Skip to content

ภาษาอังกฤษระดับ 1 ถึง 8

สวัสดีค่ะ ภาษาอังกฤษพี้นฐานระดับ 1 ถึง 8 กลุ่มใหม่เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 พ.ค. นี้นะคะ
ค่าเรียนกลุ่มระดับ 1 ถึง 8 ระดับละ 1,500 บาท (เรียนระดับละ 2 อาทิตย์) ลงทะเบียนต่อครั้งมากกว่า 1 ระดับ มีส่วนลดให้ระดับละ 300 บาทนะคะ

อังกฤษระดับ1_6พค59