Skip to content

อาทิตย์สุดท้ายของปี 2559

โรงเรียนยังเปิดสอนจนถึงวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 59 นะคะ อาทิตย์หน้ายังสามารถลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และกลุ่มภาษาอังกฤษระดับ 10 & 11 ได้ค่ะ