Skip to content

เยอรมัน A1 เริ่ม 27 ก.พ. 60

ภาษาเยอรมัน A1 คอร์สใหม่เริ่มวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้นะคะ ระยะเวลาเรียน 3 เดือน ค่าเรียน 33,500 บาท เรียนช่วงเช้า 10.00 น. ถึง 14.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ค่ะ