Skip to content

เยอรมัน A1 เริ่ม 10 ก.ค. 60

กลุ่มเรียนภาษาเยอรมัน A1 ที่เรียนวันที่ 10 ก.ค. 60 ค่ะ ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 33,500 บาท หากลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าก่อนคอร์สเริ่มอย่างน้อย 3 สัปดาห์ จะมีส่วนลดให้ 3,600 บาทเหลือ 29,900 บาทนะคะ 🙂