Skip to content

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่เริ่มเรียน 27 พ.ย. 60

ยินดีต้อนรับกลุ่มนักเรียน (ลูกครึ่งบราซิล-ญี่ปุ่น) เรียนภาษาอังกฤษระดับ 10 กับ 11 เริ่มเรียนเมื่อวาน วันจันทร์ 27 พ.ย. 60 ทุกคนนะคะ