Skip to content

ภาษาเยอรมัน A1 เริ่มเรียน 19 ก.พ. 61

ภาษาเยอรมัน A1 คอร์ส กลุ่มใหม่เริ่มเรียนวันที่ที่จะถึงนะคะ (19 ก.พ. 61) เวลาเรียน 10.00 น. – 14.00 น. เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 อาทิตย์ ค่าเรียน 33,500 บาทค่ะ