Thai teacher K. Tin teaching the basics of the Thai language to two students